Kanał RSS: Artykuły

Różne formy szkoleń BHP

Różne formy szkoleń BHP

Obowiązkowe szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być prowadzone przez firmy zewnętrze. Firmy szkoleniowe chcąc przebić się na rynku szkoleniowym oferują coraz atrakcyjniejsze formy i metody prowadzenia szkoleń bhp. Mogą to być na przykład, oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń, prezentacje, quizy, dyskusje, nagrania video, pokazy i demonstracje. Przykładem innowacyjnego podejścia do tematyki szkolenia bhp jest praktyczne szkolenie przeciwpożarowe przeprowadzone pod hasłem: „najlepiej poznajemy zasady bhp przez swoje zmysły”.

Warto się szkolić

Takie szkolenie przyczynia się do szybkiego przyswojenia materiału, utrwalenia zagadnień i wyrobienia odruchów w przypadku faktycznego zagrożenia poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły osób biorących w szkoleniu. Szkolenie składa się z sześciu dynamicznych części: pokazu użycia i zastosowania gaśnic, demonstracji zjawisk niebezpiecznych pożarowo, demonstracji wybuchów zbiorników pod ciśnieniem, treningu gaszenia, zajęć z hydrantem i komory dymowej. Podczas pokazu z użyciem gaśnic jest dokonana prezentacja z użyciem różnego rodzaju gaśnic: śniegowych, proszkowych, samochodowych, wodno-pianowych, koca gaśniczego. Gaszone są ciała stałe, różne ciecze. Podczas demonstracji zjawisk niebezpiecznych pożarowo uczestnicy szkolenia mogą uzmysłowić sobie, że gaszenie pożaru wodą może spowodować gwałtowny rozwój pożaru i doprowadzić do rozległych poparzeń u gaszącego pożar. A także, co się stanie, jeżeli będzie się chciało ugasić pożar spowodowany zapalaniem się oleju kuchennego przy pomocy gaśnicy śniegowej. W części z treningu gaszenia każdy uczestnik szkolenia może użyć do gaszenia wszystkich dostępnych na rynku gaśnic. Pod okiem doświadczonego instruktora będą gaszone różne ciecze, gazy, ciała stałe, na przykład kosze na śmieci, komputery. Podczas demonstracyjnych wybuchów zbiorników pod ciśnieniem każdy uczestnik sam będzie mógł poczuć falę uderzeniową i ciepło z rozrywanego zbiornika. A także będzie zapoznany z postępowaniem w czasie gaszenia acetylenu, propan-butanu i gazu ziemnego.

bhp_multikontrakt

W czasie ćwiczeń w komorze dymowej trzeba będzie skorzystać ze znaków ewakuacyjnych i odnaleźć wyjście z zadymionego pomieszczenia. Na ćwiczeniach z użyciem hydrantu każdy będzie zaznajomiony z obsługą hydrantu i będzie mógł osobiście gasić pożar przy użyciu prawdziwego hydrantu. Niektóre firmy w celu uatrakcyjnienia swojej oferty szkoleniowej dodają gratisowo kurs bhp z profesjonalnej ewakuacji. Taki kurs obejmuje przygotowanie planów i scenariusza ewakuacji, podzielenie budynku na różne strefy ewakuacyjne, powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie próbnej ewakuacji i na koniec sporządzenie profesjonalnego protokołu z ewakuacji. Usługi bhp zewnętrznych firm szkoleniowych obejmują także doradztwo pracodawcom z zakresu bhp, z zakresu Prawa Pracy, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz akt pracowniczych, audyty w firmach, opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń, prowadzenie dokumentacji wypadkowej, dokumentacji chorób zawodowych, monitorowania czynników szkodliwych i wiele innych, które są przewidziane w podpisanej umowie.

Comments are closed.